11,232,208 unikalne wizyty
Aktywna Tablica
Biblioteka PSP9
Biblioteka Poleca
Ochrona Danych Osobowych
LEPSZA SZKOŁA
E-NAUCZANIE
50 LAT PSP9
8 klasa
Doradztwo zawodowe
PSP9 - Wiarygodna Szkoła
Zajęcia SKS
Kurier kosmiczny
Amnesty International
Aktualnie online
» Gości online: 1

» Użytkowników online: 0

» Łącznie użytkowników: 83
» Najnowszy użytkownik: joannam
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
E-Dziennik
KORONAWIRUS
BIP
Obiady, stołówka szkolna
SAMORZĄD SZKOLNY
PSP9 na Facebook'u
YouTube PSP9
Ważne strony
KALBI
Przyjaciele Dziewiątki
Strefa ciszy
PARKRUN
Nadzór pedagogiczny
FSNiT
Realizowane programy
Kącik CZYTACZA
Szkółki Piłkarskie NIVEA
MusicBox3
Play
Rekrutacja na rok 2018-2019

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2018/19

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9

w Kędzierzynie-Koźlu

 Podstawa prawna:

- Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 06.12. 2013r. o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty

- Uchwała nr XXIV/194/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28.01.2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Kędzierzyn-Koźle oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

§ 1

1. Do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej uczniowie przyjmowani są:

a)      z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, na podstawie zgłoszenia rodziców

b)      na wniosek  rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo złożyć wnioski do trzech wybranych szkół ze wskazaniem kolejności wyboru.

2. W roku szkolnym 2018/19 do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w roku 2018 kończą 7 lat oraz dzieci 6-letnie po decyzji rodzica. Dzieci są przyjmowane na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).

§ 2

1. Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
2. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości terminy postępowania rekrutacyjnego.
3. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły składają wniosek do dyrektora szkoły w terminie do 13 kwietnia 2018r.
4. Rekrutacja przebiega w trzech etapach:

Etap pierwszy – weryfikacja wniosków pod względem formalnym – 1 pkt.

Etap drugi - w przypadku większej ilości wniosków niż wolnych miejsc bierze się pod uwagę następujące kryteria z określoną punktacją:

a) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka – 10 pkt,

b) miejsce pracy rodziców/prawnych opiekunów znajduje się maksymalnej odległości 5 km od szkoły – 5 pkt,

c) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki – 1 pkt.

Etap trzeci - w przypadku, gdy po drugim etapie nadal będzie większa ilość wniosków niż wolnych miejsc bierze się pod uwagę następujące kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt,

b) niepełnosprawność kandydata - 1 pkt,

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 pkt,

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt,

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt,

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 pkt,

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt.

5. 14 maja 2018 roku komisja rekrutacyjna na tablicy ogłoszeń w szkole wywiesza listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów, podając najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

6. Do 18 maja 2018 roku rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do potwierdzenia woli podjęcia nauki przez dziecko w szkole  składając odpowiednie oświadczenie. Rezygnację również należy potwierdzić odpowiednim oświadczeniem.

7. 22 maja 2018 roku komisja rekrutacyjna na tablicy ogłoszeń w szkole wywiesza listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów, podając najniższą liczbę punktów, która  uprawnia do przyjęcia.

8. W terminie 7 dni od wywieszenia list przyjętych i nieprzyjętych rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

9. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku.

10. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnieść odwołanie do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

11. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

12. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

13. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do 14 czerwca 2017 roku.

§ 3

1. Liczbę klas pierwszych i ich liczebność ustala dyrektor szkoły na podstawie arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez organ prowadzący.

2. O przydziale uczniów do poszczególnych klas decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

3. Do poszczególnych klas, w miarę możliwości, przyjmuje się jednakową liczbę uczniów nie więcej jednak niż 25.

§ 4

1. Rekrutację do oddziału sportowego na poziomie klasy pierwszej i czwartej przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

2. O przyjęcie do oddziału sportowego ubiegać może się kandydat, który:

a) posiada bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim,

b) uzyskał pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,

c) posiada pisemną zgodę rodziców /prawnych opiekunów (załącznik nr 5) .

3. Do wniosku dołącza się zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza pierwszego kontaktu o bardzo dorbym stanie zdrowia kandydata oraz pisemną zgodę rodziców /prawnych opiekunów (załącznik nr 5).

4. Jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.

5. W przypadku równorzędnych wyników prób sprawności fizycznej brane są pod uwagę następujące kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt,

b) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 pkt,

c) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt,

d) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt,

e) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 pkt,

f) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego dla klas pierwszych

do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu

na rok szkolny 2018/19

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1

Otwarcie oferty dla rodziców

26 marca 2018r. godz. 900

28 maja 2018r. godz. 900

2

Rejestracja w systemie rekrutacyjnym- wprowadzenie zgłoszeń/wniosków o przyjęcie przez rodziców

26 marca 2018r. godz. 900

do 13 kwietnia 2018r. godz. 1500

28  maja 2018r. godz. 900

do 31 maja 2018r. godz. 1500

3

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym / złożenie podpisanego zgłoszenia w szkole obwodowej

 

od 26 marca 2018r. do 13 kwietnia 2018r.

od 28 maja 2018r. do 1 czerwca 2018r.

4

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się przyjęcie do oddziałów sportowych*

 

19 kwietnia 2018r


26 maja 2018r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej

 

23 kwietnia 2018r.

30 maja 2018r.

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

14  maja  2018r.   godz. 900

711czerwca 2018r. godz. 900

7

Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 14 maja 2018r. godz. 900

do 18 maja 2018r. godz. 1500

od 11 czerwca 2018r. godz. 900

do 14 czerwca 2018r. godz. 1500

8

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

22 maja 2018r.

godz. 900

18 czerwca 2018r. godz. 1500

         

 

*do próby sprawności fizycznej przystępują kandydaci, którzy posiadają zaświadczenie lekarskie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o BARDZO DOBRYM STANIE ZDROWIA

 

Próba

Opis próby

Wynik próby klasa I (s)

punkty

Próba szybkości  i zwinności

4x9m bieg wahadłowy przodem i tyłem

0-13,99

6

14-14,99

5

15,00-15,99

4

16,00-16,99

3

17,00-17,99

2

18,00

1

skoczność

Skok w dal z miejsca

Wynik próby klas I (cm)

punkty

125

6

124-116

5

115-111

4

110-106

3

105-101

2

100-90

1